امضای تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین

🔴امضای تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین 🔻در راستای ارتباط با صنعت و در حاشیه نمایشگاه پژوهش و…